Pages

Tuesday, December 13, 2011

Start With Bilahari. this year's Gana Sabha


viruttams & eppO varuvArO
rAgams: bilahari, amritavarshini, sindhu bhairavi, jOnpuri
Language: Tamil

virutham 1: tAyir chiranda - bilahari
virutham 2: dEshane tEnAramudE - amritavarshini
virutham 3: dEshane tEnAramudE - sindhu bhairavi
eppO varuvArO - Gopalakrishna Bharati - jOnpuri

Concert: mArgazhi mahA utsavam 2010
Theme: appanum chuppanum (Lord Shiva & His sons)
Violin: H.N. Bhaskar
Mridangam: N. Manoj Siva
Ghatam: S. Karthik

eppO varuvArO
rAgam: jhOnpuri
Composer: Gopalakrishna Bharati
tALam: Adi
pallavi

eppOvaruvArO-enthan kalithIra-eppOvaruvArO

anupallavi

seppiyathillai cithampara thEvan
(eppO)

caraNam 1

n-aRparuvam van-thu n-Athanaith thEdum
kaRpanaikaL muRRak kAtchi than-thAn
(eppO)

caraNam 2

aRpasuka vAzvil Anan-tham koNdEn
poRpathaththaik kaaNEn ponnampalavANan
(eppO)

caraNam 3

bAlakirushNan pORRip paNin-thidumIsan
mElE kAthal koNdEn veLippadakkANEn
(eppO)
Giri

No comments: