Pages

Wednesday, January 28, 2009

Nata bairavi

Let us first listen to a very melodious song sung by BOMBAY JAYASHREE
KANDHA VANDHARUL

This song is based on Raag NATA BAIRAVI.

This raag belongs to:
20 naTabhairavi mela
Aa: S R2 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S
Janya ragas

song: shrI vaLLi dEvasEnapathE
rAgam: naTabhairavi
tALam: aadi
composer: pApanAsam sivan
Vocal: Megha Ranganathan
Violin: divyA rAmachandran
Mridangam: arjun haran


KANYA KUMARI THE MATESTRO IN VIOLIN

This raaga is also called, according to www.karnatik.com,
nArIrItigowLa (S R1 G2 M1 P D1 N2 S - S R2 D1 P M1 G2 R2 S) in the Dikshitar (asampUrna mela) system
20 naTabhairavi mela
Aa: S R2 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S


Muthiah Bhagavathar has composed a beautiful song in this Raag.
Language: Tamil

pallavi

bhAratiyE endan tAyE bhaktiyODunaip-paNindEn ammA

mAranai eritta shivan vAzhndiDum kaiyilaiyum ghana mEruvODu vindiyai podigai mEvum vaNangum viLangu mannAi
gangai yamunai mudal sindhu gOdAvariyum tungai kAviri narmadai tUya nadigaLin nidhiyE
tanga mudalOkangaLum pongum muttu ratnangaLum shangaiyinri koDukkum undan dayavaiyATriyavar ammA
vEda shAstrangaL AyurvEdam shirppam vELvi siddhi nAdamODu bOdhamAdi jyOti maNigal aNibavaLE
vyAsar vasiSTar sukar vishvAmitrar kaNvar brgu dEshumuku agastyar pulastyar Aghiya munigaT-kiruppiDamE
RAmakrSnar nAradar rAma buddharAdi dEvar tAmavadarittu vanda dharma nirai sarguNiyE
shaNmata tApakarAm shankara rAmAnujarum shAnta madhva rAmakrSNa dAsar vivEkAnandar tozhum
rAmadA tulasidAs nAnak shivAji dEsingu Umaiyan mudal vIrarai uvandaLitta mAmaNiyE
dAdAbhAi tilakar gOkhalE dharma cittaranjan lAlA doctor maNiji subramania shAnta bhAratiyArkkum tAyE
dEsha nanmai rATTinattAl sheidu shiraivAsam sheida mAshillA mahAtmA gAndhi maindanai aDaindAyE
veTTinAlum kuttinAlum vINarkkai paTrinAlum diTTamuDam porumai kATTi dInargaLai Alum tAyE
sOdararE sOdararE tUya eNgaL dEshattOrE sorNam viLai bhAratiyait

sri valli deiva senaapathE The most popular krithi in Raag Natabairavi

1 comment:

ஜீவா (Jeeva Venkataraman) said...

ஸ்ரீவள்ளி தேவசேனாபதி மற்றும்

கந்தா வந்தருள்

- இரண்டும் எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல்கள்!
வழங்கியமைக்கு நன்றிகள்.

ஸ்ரீராஜ ராஜேஷ்வரி - கர்ப ரக்க்ஷகி,
நடபைரவி ராக பாவ லய ரூபிணி
!
-இப்பாடலை மதுரை சோமு அவர்கள் பாடிக் கேட்டிருக்கிறேன்!